Skąd pozyskać pieniądze na rozkręcenie firmy?


Jednym z głównych powodów, dla których porzucamy myśl o założeniu własnej firmy, jest brak pieniędzy. Niewątpliwie bez nich nawet najlepszy pomysł nie ma szans na realizację. Warto jednak pamiętać o tym, że istnieją różne formy dofinansowań, z których może skorzystać przedsiębiorca. Jak pozyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności?  

Dotacje z UE

Unia Europejska, w ramach części posiadanego budżetu, finansuje różne działania, zmierzające do zmniejszenia różnic pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi i ich regionami. Między innymi w ramach walki z bezrobociem i dążenia do rozwoju przedsiębiorczości, Unia Europejska umożliwia zdobycie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

To bardzo atrakcyjna metoda finansowania firmy, ponieważ z reguły jest bezzwrotna. Finansowanie z Funduszy Europejskich najłatwiej uzyskać osobom młodym, które nie ukończyły jeszcze 30 lat lub starszym, które ukończyły 45 rok życia, a także bezrobotnym kobietom, osobom niepełnosprawnym oraz osobom z bardzo niskim wykształceniem.

Z kolei osoby pomiędzy 30 a 45 rokiem życia muszą najczęściej spełnić dodatkowe warunki, jak chociażby wykazanie, że sytuacja na rynku pracy w danym regionie nie jest łatwa. Kwota finansowania i zasady uzyskania świadczenia są zależne od konkretnego, aktualnie prowadzonego programu. Listę aktualnie realizowanych programów i szczegółowe informacje na ich temat znajdziemy w Powiatowym Urzędzie Pracy, Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Dotacje z Urzędu Pracy

Inną formą dofinansowania na rozpoczęcie działalności są środki z urzędu pracy. Pochodzą one z budżetu państwa i stanowią formę walki z bezrobociem. Ta forma pomocy, podobnie jak Fundusze Europejskie, jest absolutnie bezzwrotna.

Aby skorzystać z takiej dotacji należy jednak spełnić szereg warunków.

  1. Po pierwsze należy posiadać status osoby bezrobotnej, a zatem uprzednio zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  2. Po drugie nie można jednocześnie studiować dziennie. Dopuszczalne są jedynie studia zaoczne.
  3. Po trzecie, dotacja nie może zostać przyznana osobie, która w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadziła inną działalność gospodarczą lub odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu, oferowanego przez urząd pracy.
  4. Po czwarte, ubiegający się o finansowanie w okresie 2 lat od złożenia wniosku nie mógł popełnić przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Niekiedy, urzędy pracy wskazują na dodatkowe wymagania, jak chociażby konieczność bycia zarejestrowanym bezrobotnym przez pewien, minimalny czas. Otrzymane dofinansowanie sięga najczęściej kwoty nieco ponad 20 tysięcy złotych. Środki te trzeba wykorzystać, zgodnie ze zadeklarowanym przeznaczeniem w ściśle określonym czasie.

Kredyt

Jeżeli nie kwalifikujemy się na żadną z bezzwrotnych dotacji, dobrym rozwiązaniem może okazać się również wzięcie kredytu. Poszczególne banki oferują różnorodne metody finansowania biznesu. W ich ofercie znajdziemy między innymi kredyty obrotowe i kredyty inwestycyjne.

W przypadku startupów, czyli stosunkowo nowych firm, przyszli przedsiębiorcy muszą jednak zapewnić jakieś zabezpieczenie spłaty kredytu. Może być to ustanowienie hipoteki na nieruchomości, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji wierzytelności, uzyskanie poręczenia osoby trzeciej, podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, a także ustanowienie zastawu na majątku trwałym firmy.

Dodatkowo konieczne jest wykazanie, że twórca startupa ma pomysł na prowadzenie biznesu, którego realizacja jest dobrze zaplanowana i ma szansę powodzenia. W tym celu tworzy się tak zwany biznesplan.

Pozyskanie inwestora

Innym sposobem uzyskania środków na rozpoczęcie działalności, może być również pozyskanie prywatnego inwestora, czyli osoby, która zechce zainwestować w firmę w zamian za określone korzyści.

W tym przypadku również przyda się solidnie zrobiony biznesplan. Musimy bowiem przekonać inwestora do tego, że nasz pomysł jest godny uwagi i z pewnością osiągnie sukces, o ile otrzyma drobne wsparcie finansowe.

Najlepiej szukać inwestora w tej samej branży lub w branżach sąsiednich – w jakiś sposób zazębiających się i uzupełniających z tą pierwszą. Niewątpliwie przydatne będą też umiejętności negocjatorskie. Prywatni inwestorzy są często nazywani aniołami biznesu. A to ze względu na fakt, iż sprawują oni pewnego rodzaju opiekę nad nowymi biznesami. Mając już duże doświadczenie w danej branży, inwestują w „raczkujące” startupy, jednocześnie wspierając je merytorycznie i uzyskując udziały w tych przedsięwzięciach.

Popularnym sformułowaniem w kontekście takiego finansowania jest również venture-capital, które oznacza średnioterminowe i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa, które znajdują się w bardzo wczesnej fazie rozwoju i dodatkowo obarczone są dużym ryzykiem niepowodzenia inwestycji. Venture capital zajmują się najczęściej wyspecjalizowane podmioty, których celem jest osiągnięcie zysku, wynikającego z przyrostu wartości przedsiębiorstwa i odsprzedaż jego akcji lub udziałów we właściwym momencie.

Crowdfunding

Z kolei crowdfunding to pewnego rodzaju finansowanie społecznościowe. Polega ono na tym, iż finansującymi stają się członkowie wirtualnych społeczności, rodzina, znajomi i wszyscy inni, którzy chcieliby wspomóc finansowo dany pomysł. Oni po prostu przekazują pieniądze na cel, związany z rozwojem działalności gospodarczej danej firmy. Najczęściej przedsiębiorca, w ramach podziękowania za okazane wsparcie, oferuje swoim sponsorom różnego rodzaju bonusy, związane z otwieranym biznesem, czyli na przykład różne gadżety firmowe, darmowy udział w spotkaniach lub koncercie i tak dalej.

Ten sposób finansowania ma jednak jedną wadę. Na razie nie jest on jeszcze szczególnie popularny i nie posiada specjalnej, dedykowanej mu regulacji. Nie ma zatem sprecyzowanych, jasno określonych zasad korzystania z crowdfundingu.

Jaką formę finansowania wybrać?

Wybór odpowiedniej metody finansowania biznesu nie jest łatwy. Należy starannie przeanalizować wady i zalety wszystkich, dostępnych rozwiązań. Niewątpliwie ostateczna decyzja powinna uwzględniać charakter danej działalności, kwotę posiadanych środków własnych oraz branżę, w której zamierzamy „postawić pierwsze kroki”.

Autorką tekstu jest Natalia Olszewska, redaktorka bloga finansowego iKalkulator.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *